ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน


  หน้าแรก     ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปสภาตำบลมาก่อน  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา  ประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52  ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539

                ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ถนนลำปลายมาศ-นางรอง 

หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยพื้นที่ 72.95 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 45,563 ไร่  มีพื้นที่ควบคุม 16 หมู่บ้าน  ดังนี้

                                หมู่ที่ 1  บ้านโคกกลาง                          หมู่ที่ 9  บ้านหนองขวาง

                                หมู่ที่ 2  บ้านขี้ตุ่น                                  หมู่ที่ 10  บ้านหนองพลวง

                                หมู่ที่ 3  บ้านสำโรง                                หมู่ที่ 11  บ้านเก่า

                                หมู่ที่ 4  บ้านหนองฟักทอง                   หมู่ที่ 12  บ้านโคกกลางน้อย

                                หมู่ที่ 5  บ้านดอนลอย                           หมู่ที่ 13  บ้านกวางงอยพัฒนา

                                หมู่ที่ 6  บ้านโกรกประดู่                        หมู่ที่ 14  บ้านใหม่ขี้ตุ่น

                                หมู่ที่ 7  บ้านกวางงอย                           หมู่ที่ 15  บ้านไทรงาม

                                หมู่ที่ 8  บ้านหนองโดนน้อย                 หมู่ที่ 16  บ้านร่มเย็น

 

         ลักษณะที่ตั้ง

                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเขตมีพื้นที่ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้นที่ 72.95 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  คือ

                                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

                                ทิศใต้                      ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์และตำบลหนองโดน

                                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางและตำบลหนองบัวโคก

                                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง

 

       ประชากรและครัวเรือน

                จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  มีจำนวนทั้งสิ้น 9,232 คน

เป็นชาย 4,669 คน  เป็นหญิง 4,563 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,000 หลังคาเรือน

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน

 

 

สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.127.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 812,946

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.