แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สนทนา
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     เอการประชาสัมพันธ์ 
เอการประชาสัมพันธ์
เอการประชาสัมพันธ์  
     Q&Aเปิดอ่าน
     แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้เปิดอ่าน
     รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ 2567เปิดอ่าน
     แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     การจัดนิทัศการ colors of buriramเปิดอ่าน
          ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2567เปิดอ่าน
     การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประธานกรรมการ มาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)เปิดอ่าน
     ผลลการตรวจวิเคราะห์อาหารฯ ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดตอ่ ราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่จุดบริการเปิดอ่าน
     การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการเปิดอ่าน
     การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.256 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.23566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566เปิดอ่าน
     โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นเปิดอ่าน
     เอกสารเผยแพร่ความรนู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการเปิดอ่าน
     วิธีการแสดงใบอนุญาตเปิดอ่าน
     คำสั่งเปิดอ่าน
     ประกาศช่องทางเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเปิดอ่าน
     ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศป้ายเปิดอ่าน
     ป้ายรุกล้ำเปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อป้งกันการทุจริตสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างขิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปีเปิดอ่าน
     ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้องเปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563เปิดอ่าน
     การแสดงเจตจำนงค์ของผู้บริหารเปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเปิดอ่าน
     2433/1 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     2433/2 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     2415 การจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและยุติความขัดแย้งในการปฏิบัติงานขององค์เปิดอ่าน
     2203/3 ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     2203/2 ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     2203/1ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     2196 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีเกษตรกรได้รับที่ดินถึงแก่ความตายเปิดอ่าน
ข้อมูลผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนายก อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น
รพ.สต.ในเขตตำบล
โรงเรียนในเขตตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิค
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ช่องทางการสื่อสาร
ลิ้ง หน่วยงานราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 34.236.191.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,697,654

รวมลิงค์ต่าง ๆ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.