ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบสำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบกองคลัง
ทำเนียบกองช่าง
ทำเนียบกองการศึกษาฯ
ทำเนียบกองสวัสดิการฯ
ทำเนียบกองสาธารณสุขฯ
ตรวจสอบภาใน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
โครงสร้าง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-SERVICE
E-SERVICE
FB
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้า จัดหาพัสดุ
รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัศดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
กระดานสนทนา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
คู่มือสมรรถณะ
แผนอัตรากำลัง 3ปี
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ร้องเรียนงานบุคคล
ผลการดำเนินงานด้านบริหารงานฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
การดำเนินการตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ประกาศงานบุคลากร
รายงาน งานบุคลากร
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริม ฯ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมนิติกร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดข้อกฎหมายท้องถิ่น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลข่าวสารและงานสารบรรณ
การอำนวยความสะดวกของทางราชการ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วิธีงบประมาณ อปท
การเบิก จ่ายเงิน อปท
การพัสดุ อปท
ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์
การควบคุมภายใน อปท.
การจัดเก็บรายได้ อปท
การจ่ายเงินสะสม อปท
เงินอุดหนุน อปท
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
การฝึกอบรม อปท
การเดินทางไปราชการ อปท
เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
การเบิกจ่ายสวัสดิการการศึกษาบุตร
การจัดแข่งขันกีฬา
การจัดงาน อปท
การช่วยเหลือประชาชนและสวัสดิการชุมชน
การประชาสัมพันธ์ส่วนตน
การใช้และรักษารถยนต์ อปท
การจ้างเหมาบริการ
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน อปท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การช่างและโยธา
กิจการสถานธนานุบาล
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูง
อาสาสม้ัครบริบาลท้องถิ่น
ข้อกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ
การขออนุญาตก่อสร้าง
การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
งานส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
โครงสร้างการบริหาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไงการลงโทษทางวินัย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา
E-Service
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการติดตามประเมินผลและแผน
แผนการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก
งานตรวจสอบภานใน
แผนบริหารความต่อเนื่อง
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ห้องสมุดกฎหมาย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
แผนการตรวจสอบภายใน 2563
รายงานรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
ตรวจสอบรายงานการเงิน
ประกาศแผนการใช้จ่าย
กำหนดสมัยการประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์งานสภา
รายงานการประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
Google
Youtube
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
เอการประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติ อบต.
คู่มือต่างๆ
ป้องกัน
สป.
กองช่าง
งานสภา
ข้อมูลสถิติ ขออนุญาตก่อสร้าง
การเงิน
Pictures
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลสถิติ ขออนุญาต ขอออกบ้านเลขที่
รายงานสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บุคคลากร
รายงานการบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มการให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.127.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 812,909

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.