แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สนทนา
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อมูล ITA
ITA 2566
ITA 2565
ITA 2567
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบสำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบกองคลัง
ทำเนียบกองช่าง
ทำเนียบกองการศึกษาฯ
ทำเนียบกองสวัสดิการฯ
ทำเนียบกองสาธารณสุขฯ
ตรวจสอบภาใน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
โครงสร้าง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธภายในหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือในการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
E-SERVICE
FB
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ประกาศเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารงานบุคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การเปิดให้เกิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตนารมร์นโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ
สนทนา
รวมลิงค์ต่าง ๆ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมนิติกร
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริม ฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดข้อกฎหมายท้องถิ่น
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เมนูทางขวา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายนอก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายใน
ขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
ขออนุญาตก่อสร้าง
รับรองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
กำหนดสมัยการประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์งานสภา
รายงานการประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
กำหนดสมัยการประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์งานสภา
รายงานการประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
กระดานสนทนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
สำนักปลัด
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
งานส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์
Pictures
o1โครงสร้าง
o3 อำนาจหน้าที่
o2ข้อมูลผู้บริหาร
o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 การประกาศเจตนารมร์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีประจำปี
การขออนุญาตก่อสร้าง
การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชมรมนิติกร
ชมรมคนเทศบาล
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริม ฯ
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลข่าวสารและงานสารบรรณ
การอำนวยความสะดวกของทางราชการ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วิธีงบประมาณ อปท
การเบิก จ่ายเงิน อปท
การพัสดุ อปท
ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์
การควบคุมภายใน อปท.
การจัดเก็บรายได้ อปท
การจ่ายเงินสะสม อปท
เงินอุดหนุน อปท
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
การฝึกอบรม อปท
การเดินทางไปราชการ อปท
เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
การเบิกจ่ายสวัสดิการการศึกษาบุตร
การจัดแข่งขันกีฬา
การจัดงาน อปท
การช่วยเหลือประชาชนและสวัสดิการชุมชน
การประชาสัมพันธ์ส่วนตน
การใช้และรักษารถยนต์ อปท
การจ้างเหมาบริการ
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน อปท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การช่างและโยธา
กิจการสถานธนานุบาล
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูง
อาสาสม้ัครบริบาลท้องถิ่น
ข้อกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ
หมวดข้อกฎหมายท้องถิ่น
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
คู่มือสมรรถณะ
แผนอัตรากำลัง 3ปี
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ร้องเรียนงานบุคคล
ผลการดำเนินงานด้านบริหารงานฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
การดำเนินการตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ประกาศงานบุคลากร
รายงาน งานบุคลากร
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการติดตามประเมินผลและแผน
แผนการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวก
งานตรวจสอบภานใน
แผนบริหารความต่อเนื่อง
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดซื้อจัดจ้าง การเงินการคลัง
เอการประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติ อบต.
คู่มือต่างๆ
ป้องกัน
สป.
กองช่าง
งานสภา
ข้อมูลสถิติ ขออนุญาตก่อสร้าง
การเงิน
Pictures
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลสถิติ ขออนุญาต ขอออกบ้านเลขที่
รายงานสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บุคคลากร
เบี้ยยังชีพ
ห้องสมุดกฎหมาย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ข้อมูลผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนายก อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น
รพ.สต.ในเขตตำบล
โรงเรียนในเขตตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิค
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประชุมสภาฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ช่องทางการสื่อสาร
ลิ้ง หน่วยงานราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,697,639

รวมลิงค์ต่าง ๆ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.